Regulamin

**1. Postanowienia ogólne**

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem codingclub.pl (dalej „Strona”).

1.2. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

**2. Informacje o Stronie**

2.1. Strona jest przeznaczona do celów informacyjnych i edukacyjnych.

2.2. Właścicielem Strony jest English Kids Club  z siedzibą pod adresem Pogodna 39/2A Białystok

**3. Zasady korzystania ze Strony**

3.1. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw innych użytkowników.

3.2. Zakazane jest zamieszczanie na Stronie treści naruszających prawo, zawierających treści nieodpowiednie lub obraźliwe.

3.3. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia regulaminu oraz do wyłączenia dostępu do Strony użytkownikom, którzy łamią regulamin.

**4. Odpowiedzialność**

4.1. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub z nieprawidłowego funkcjonowania Strony.

4.2. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Strony.

**5. Ochrona danych osobowych**

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności dostępną na Stronie.

**6. Postanowienia końcowe**

6.1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Zmiany regulaminu będą publikowane na Stronie.

6.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Regulamin obowiązuje od 25.09.2023